https //wyniki.su.krakow.pl logowanie : Badania w kierunku SARS-CoV-2 PCR RT

https //wyniki.su.krakow.pl logowanie :

ZASADY PRACY

Internetowa platforma publikacji wyników eLaborat służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którym laboratorium dało uprawnienia do korzystania z tej usługi. Adres internetowy serwisu, do którego należy się zalogować, aby obejrzeć wyniki, pacjent otrzymuje z laboratorium podczas rejestracji zlecenia.

W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystania

z internetowej platformy publikacji, należy skontaktować się z Laboratorium.

LOGOWANIE PACJENTA DO SERWISU

Należy otworzyć stronę w przeglądarce internetowej wpisując adres otrzymany od laboratorium.

Na wyświetlonej stronie należy wybrać, w zależności od sytuacji, jedną z trzech opcji logowania.

1. Jeśli logujemy się pierwszy raz a w trakcie rejestracji zlecenia w laboratorium podaliśmy komplet danych osobowych (PESEL, adres e-mail) należy wybrać przycisk <Nowe hasło>, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL oraz adresu e-mail zgodnego z danymi podanymi podczas rejestracji.

2. Jeśli logujemy się pierwszy raz a w trakcie rejestracji zlecenia otrzymaliśmy identyfikator zlecenia (numer kodu kreskowego) oraz podaliśmy numer PESEL oraz datę urodzenia należy wybrać przycisk <Uproszczone logowanie>, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Konieczne będzie wprowadzenie daty urodzenia lub numeru PESEL oraz Identyfikatora zlecenia.

3. Jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest znane należy wybrać przycisk <Logowanie>.

Jeśli wybraliśmy opcję 1 nowe hasło zostanie automatycznie wysyłane na adres e-mail podany w laboratorium po wprowadzeniu danych: e-mail i PESEL. W przypadku niezgodności danych (błędnie podany PESEL lub adres e-mail) pobranie hasła, ani zalogowanie nie jest możliwe i wyświetlany jest komunikat:

Jeśli wprowadzone dane wydają się prawidłowe, a mimo to nie są zgodne

z zarejestrowanymi w systemie i niemożliwe jest zalogowanie wymagany jest kontakt z laboratorium.

Jeśli wybraliśmy opcję 2 użytkownik bezpośrednio uzyskuje dostęp do wyników jedynie ze zlecenia zgodnego z podanym identyfikatorem zlecenia (numerem kodu kreskowego). W przypadku niezgodności/niejednoznaczności danych (błędnie podany PESEL, data urodzenia, lub numer identyfikatora) zalogowanie nie jest możliwe. Wyświetlany jest komunikat:

Jeśli wprowadzone dane wydają się prawidłowe, a mimo to nie są zgodne z zarejestrowanymi w systemie i niemożliwe jest zalogowanie wymagany jest kontakt z laboratorium.

Uwaga! Pierwsze zalogowanie do platformy eLaborat jest możliwe od momentu przyjęcia do laboratorium materiału diagnostycznego pacjenta.

Uwaga! Jeśli korzystamy z opcji 1 otrzymane hasło jest ważne przez 30 dni, ale w każdej chwili można pobrać nowe, również przed upływem tego okresu.

LOGOWANIE PACJENTA

PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dat kiedy wykonywano dla Pacjenta badania lub – w przypadku logowania uproszczonego za pomocą kodu kreskowego – tylko zlecenie oznaczone podanym kodem.

Aby obejrzeć wyniki badań należy kliknąć myszką w odpowiednie pole znajdujące się w prawym dolnym rogu:

<Wyniki> lub <Pobierz>.

Po kliknięciu w przycisk <Wyniki>

na ekranie wyświetlone zostaną wyniki liczbowe/tekstowe w formie tabelarycznej dla poszczególnych badań.

W zależności od procedur stosowanych w laboratorium część wyników może być dostępna jedynie w postaci dokumentów, część tylko w formie wyświetlonej tabeli.

Uwaga: Jedynie w przypadku wyników opatrzonych w laboratorium podpisem elektronicznym lub np. zeskanowanych obrazów, na dole strony znajduje się link za pomocą którego załączone dokumenty można obejrzeć, lub wydrukować w postaci gotowej do zaprezentowania lekarzowi.

Kliknięcie ikony <Dokument podpisany elektronicznie> spowoduje pobranie i otwarcie dokumentu w oknie przeglądarki PDF, pozwalając na jego wydrukowanie lub zachowanie w swoim komputerze. Jeśli w komputerze nie ma przeglądarki PDF, na głównej stronie serwisu eLaborat znajduje się ikona pozwalająca na jej pobranie i instalację.

Kliknięcie na ikonę <Powrót> powraca do wyświetlania listy zleceń z poszczególnych dni.

WYLOGOWYWANIE

Po zakończeniu pracy należy wylogować się, aby uniemożliwić przeglądanie wyników nieupoważnionym osobom, klikając polecenie <Wyloguj> umieszczone na pasku w górnej części rysunku. Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.