Fifth Navratri Day 2022 Images: 5th Day Panchvi Din Navratri 2022 Pooja, Colour List, Images

Fifth Navratri Day 2022 Images: 5th Day Panchvi Din Navratri 2022 Pooja, Colour List, Images

On the 5th day of Chaitra Navratri Goddess Skandamata is worshiped. Navratri 2022 Starts on September 26, Monday and Navrati ends with Saraswati Visarjan on October 04, Tuesday. The tenth day is Dussehra , which falls on October 05, Wednesday.

Navratri 5th Day is SkandMata Poojan

Navratri 5th Day Colour is GREEN

DAY 5 – GREEN

|amp|

White is the colour for Day 5, which is a symbol of peace and purity. Hindus worship Goddess Skandamata on this day.

Day 5: Skandamata

Skandamata, the goddess worshiped on Panchami, is the mother of Skanda (or Kartikeya). The color of Grey is symbolic of the transforming strength of a mother when her child is confronted with danger. She is depicted riding a ferocious lion, having four arms and holding her baby.

The legend says that Tarkasur, a great demon, once pleased Lord Brahma with his great devotion and extremely tough penance. He asked Lord Brahma to shower His blessings and make him immortal. Lord Brahma denied him this blessing, saying none can escape death. Tarkasur acted smart and asked for the death by the son of Lord Shiva, since he thought Lord Shiva would never get married. Tarkasur started tormenting the people on the earth. Fearing his strength would cause destructions, the devatas requested Lord Shiva to get married. He agreed and married Goddess Parvati. Their child, Lord Kartikeya/ Skand Kumar, demolished Tarkasur. Devi Skandmata is a symbol of the mother-son relationship.

Chant this mantra to worship Goddess Skandamata…

सिंघासनगता नित्यम पद्माश्रितकरद्वया |
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्द माता यशश्विनी ||

Siṅghāsanagatā nityama padmāśritakaradvayā |
śubhadāstu sadā dēvī skanda mātā yaśaśvinī ||

Fifth Navratri Day 2022 Images

5th Day Navratri Image 5th Day Navratri Image

Mantras (मंत्र)

ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥

Prarthana Mantra (प्रार्थना मंत्र):

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

Stuti (स्तुति):

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Dhyana Mantra (ध्यान मंत्र):

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्। सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥
धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्। अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्। मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्। कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥

Stotra (स्त्रोत):

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्। समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥
शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्। ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥
महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्। सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥
अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्। मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥
नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्। सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥
सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्। शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्॥
तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्। सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥
सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्। प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥
स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्। अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥
पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्। जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥

Kavacha Mantra (कवच मंत्र):

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा। हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥
श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा। सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा॥
वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता। उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु॥
इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी। सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

Nine Colours Of Navratri 2022

Navratri Colors in 2021

Colours List for Navaratri 2022

DAY 1 – WHITE

White is the colour for Day 1, which is a symbol of peace and purity. Hindus worship Goddess Brahmacharini on this day.

DAY 2 – RED

People wear red colour on the third day of Navratri. It signifies beauty and fearlessness. Hindus worship Goddess Chandraghanta on this day.

DAY 3 – ROYAL BLUE

The colour of the third day of Navratri is royal blue. This colour is considered good for health and wealth. Hindus worship Goddess Kushmanda on this day.

DAY 4 – YELLOW

People wear the colour yellow on the fourth day of the festival. The colour stands for happiness and brightness. Hindus worship Goddess Skandamata on Day 1.

DAY 5 – GREEN

This colour of the fifth day signifies new beginnings and growth. Hindus worship Goddess Katyayani on Day 5.

DAY 6 – GREY

The colour of the sixth day is grey, a colour which stands for the strength of transforming. Hindus worship Goddess Kalaratri on Day 6 and this day is called the Tritiya.

DAY 7 – ORANGE

The festival begins with the bright and vibrant Orange. This colour signifies energy and happiness. Hindus worship Goddess Shailputri on this day

DAY 8 – Peacock Green

The eight-day is dedicated to Goddess Mahagauri. This form of Goddess Durga has the power to fulfil all the desires of her devotees. The one who worships this form of the Devi gets relief from all the sufferings in life. This day is associated with pink colour which represents hope, self-refinement and social upliftment.

DAY 9 – PINK

Called Ashtami, many people perform Kanjaks on this day. The colour of the day, purple, signifies the power of intellect and peace. People worship Goddess Mahagauri on this day.

The 9-day festival commences on Vijayadashami or Dussehra, which is the tenth day of the festivities. Dussehra as we all know signifies the victory of good over evil. However, the stories vary from region to region. People from the South, East and North-east celebrate this day as the victory of Maa Durga – also known as Durga Puja.

7 Comments

 1. My advise to anyone who do not understand about the crypto trading is to be extremely careful on investing or rather stay away from crypto investment. I heard about a bitcoin programmed scheme that I taught was a Legitimate investment opportunity but turned out the other way round, my family and I invested as I was so blindfolded about the negative part this may turn out to be and collectively our loss was about $250,000 when it was time for us to take the profit they refused me from doing so rather they keep asking us to invest more.. that was when i realized what i got myself into I taught all money was lost until I met a life savior on a certified crypto site who had helped a lot of people recover there stolen coins, I explained my situation to him and he assured me he’ll help me get my money back, I gave it a try and he definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account in few days, I don’t really know how he got this done but this is really awesome! I’m writing this to informed anyone who had similar issue to contact this expert via email ( RamsayMacDonald @ Consultant. com ) WhatsApp + [ 44 – 784 – 814 – 6781] I must say that i’m happy right now, cause I luckily escape this trolls online looking for who to render broke Financially.

 2. Do you suspect your spouse of cheating, are you being overly paranoid or seeing signs of infidelity…Then he sure is cheating: I was in that exact same position when I met Henry through my best friend James who helped me hack into my boyfriend’s phone, it was like a miracle when he helped me clone my boyfriend’s phone and I got first-hand information from his phone. Now I get all his incoming and outgoing text messages, emails, call logs, web browsing history, photos and videos, instant messengers(facebook, whatsapp, bbm, IG etc) , GPS locations, phone taps to get live transmissions on all phone conversations. if you need help contact his gmail on, , Henryclarkethicalhacker@gmail.com, and you can also text, call him, whatsappn on +18134211326.

 3. Hey everyone , I don’t really know much about this hacking things but I can direct you to a professional hacking company who helped me to track and hack my boyfriend’s iPhone and his Facebook respectively.. If you need to check on your partner’s sincerity, employee’s honesty, recover your email passwords, Social networks (i.e Facebook, Twitter, IG), change your school grades, clear your criminal records, gain access to bank accounts,spy on phone. you can just contact them at … Their charges are minimal and negotiable contact them at Henryclarkethicalhacker@gmail,com]..tell him you are from me or text him or whatsapp +18134211326…. You can thank me later.

 4. Contact him for any type of hacking, he is a professional hacker that specializes in exposing cheating spouses, and every other hacking related issues. he is a cyber guru, he helps catch cheating spouses by hacking their communications like call, Facebook, text, emails, Skype, whats-app and many more. I have used this service before and he did a very good job, he gave me every proof I needed to know that my fiancee was cheating. You can contact him on his email to help you catch your cheating spouse, or for any other hacking related problems, like hacking websites, bank statement, grades and many more. he will definitely help you, he has helped a lot of people, contact him on, Henryclarkethicalhacker@gmail.com, and you can Text/Call &WhatsApp: +1 (813) 421-1326, and figure out your relationship status. i wish you the best.

 5. I’m excited to write about Henry Hacker, he is a great and brilliant hacker who penetrated my spouse’s phone without a physical installation app. And I was able to access my spouse’s phone, SMS, Whatsapp, Instagram, Facebook, Wechat, Snapchat, Call Logs, Kik, Twitter and all social media. The most amazing thing there is that he restores all phone deleted text messages. And I also have access to everything including the phone gallery without touching the phone.I can see the whole secret of my spouse. Contact him for any hacking service. He is also a genius in repairing Credit Score, increasing school grade, Clear Criminal Record etc. His service is fast. Contact on: Henryclarkethicalhacker@gmail.com and you can text, call him on whatsapp him on +18134211326…

 6. Hello Guys, I just completed my divorce with my cheating husband of 10 years with two beautiful kids when i got a solid evidence of his unfaithfulness on extra marital affairs and his infidelity lifestyle, And the various applications he used to hide chats and lot of secret on his cell phone. Then, i decided to hire (Henry clark) an hacker and a PI just to be 100% sure because i don’t want to confront him or take any kinda step without proof, fact and figures because that could leads to defamation… It was with this great, honest, professional and trustworthy Man i got to know my husband is a professional cheater and has been using this app to hide most of his chats. This great hacker helped me broke to into his cell phone activities and wired everything he does on his cell phone directly to my phone and i was able to monitor and track him directly from my phone remotely without him knowing,
  Contact the Ethical hacker via email, Henryclarkethicalhacker@gmail.com you can also reach him on Whatsapp 18134211326..

 7. Times have changed. Technology is evolving everyday. There are new innovations that do not only trace bitcoin addresses but find out what platform or exchange they belong to. Anyone would agree that this is a big step in recovering coins. I lost over $60000 to Binary Options Trading but thanks to a private hacker and his team for their professional and Ethical service rendered in recovering all of my money from scam binary options company. You can mail RamsayMacDonald@Consultant.com for more information’s

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Fifth Navratri Day 2022 Images: 5th Day Panchvi Din Navratri 2022 Pooja, Colour List, Images - vidmate
 2. Colours List for Navaratri 2022 - vidmate

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*